Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Birkebo

Birkebo er et af Ikast-Brande Kommunes botilbud, til mennesker med autisme eller beslægtede gennemgribende udviklingforstyrrelser.

Antal pladser og normering
Birkebo har 8 døgnpladser. Pladserne er pt. fordelt til 3 kvinder og 5 mænd i alderen 25-52 år, hvortil der er normeret 9 pædagogstillinger samt et antal vikarer. Den ene af de 8 lejligheder er afskærmet fra de øvrige som en selvstændig enhed, hvor der arbejdes 1:1
Birkebo har døgndækning, dvs. 2-4 pædagoger til at dække de vågne timer, afhængig af antal af beboere på afd. samt vågen nattevagt fra 23-07, der dækker alle 4 huse.

Fysiske rammer
Birkebo var indflytningsklar 1. september 2004 og består af 8 stk. 2-rums beboerlejligheder med eget toilet/bad 1 personalerum, 1 fælleskøkken, 3 mindre opholdsstuer, 1 fælles baderum, vaskerum samt 3 depotrum.

Derudover råder vi over fællesfaciliteter, så som: gymnastiksal, snoezelrum, minibio, fitness og bålhytte. Alle afdelinger og aktivitetscenter er fælles om 2 minibusser og 2 personbiler.

Brugerindflydelse
Med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker til aktiviteter, imødekommes dette, i det omfang det er praktisk muligt.
I forhold til beboere uden verbalt sprog, er deres mulighed for indflydelse mere indirekte, evt. med brug af PECS. (ex. valg mellem flere forskellige tilbud)
Personalet tilbyder forskellige aktiviteter, iagttager beboeren og drøfter med samarbejdsparterne og pårørende, hvilke ønsker og meninger brugeren kan have om sin dagligdag.

Kontakt og samarbejde med pårørende
Kontakt med pårørende foregår pr. telefon, sms eller mail med jævne mellemrum.
Birkebo arrangerer i løbet af året to sociale arrangementer for beboere og deres pårørende.
Afdelingen og de enkelte beboere modtager gerne besøg - og af hensyn til beboerne, gerne efter forudgående aftale.  

Digitale støttesystemer
De fleste beboere har Ipad som anvendes til musik, foto og videoklip fra dagligdagen. Der arbejdes på at Ipads også anvendes til dagsprogrammer og individuelle støttesystemer.
På gangen er der infoskærme, hvorpå det fremgår hvilket personale der er på arbejde den pågældende dag. De faste fritidsaktiviteter fremgår ligeledes af tavlen.

Personale - Værdier og normer
Personalet repræsenterer forskellige værdier, normer, samt faglige og personlige kvaliteter. Derfor har vi på Birkebo en kontinuerlig vurdering af, hvilke normer og værdier, der skal være gældende i vores dagligdag.

For at fremme samarbejdet, vil vi møde hinanden med respekt, tolerance og værdighed, hvilket opnås gennem åben og positiv dialog.

Konkret betyder det blandt andet:
• at vi evaluerer og reflekterer over dagligdagens hændelser, samt giver hinanden konstruktiv feed-back.
• at vi støtter kolleger og beboere i svære situationer.
• at vi taler og agerer roligt.
• at vi ligeledes opfordrer beboere til at tale og opføre sig roligt, med respekt for hinanden i fælles faciliteterne.

Dokumentation

Vi har fokus på at opretholde og videreudvikle fagligheden via dokumentation og evaluering. Dokumentation er grundlaget for faglig refleksion og udvikling, samt en forudsætning for evaluering. Vi anvender følgende arbejdsredskaber til at tilrettelægge og gennemføre dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.

• CSC Social til daglig dokumentation som sikrer borgerens trivsel og udvikling samt retssikkerhed (nyt system fra 2019).
• KRAP metoder
• metode og handleplaner
• registreringsskemaer

Overordnet målsætning

Birkebo skal, med udgangspunkt i den enkelte, give beboeren en god dag.
Det pædagogiske arbejde tilstræbes at foregå i rolige, strukturerede omgivelser, hvor allerede tillærte færdigheder vedligeholdes, og nye tillæres.
Samværet med beboerne er styret af pædagogen, som forsøger at møde beboerne på deres niveau og have den enkelte i centrum.
Hver beboer har et individuelt fastlagt aktivitetsskema, der tager udgangspunkt i vedkommendes funktionsniveau, dagsform og aktuelle sindstilstand.

Der er faste aktiviteter hver eftermiddag, som bl.a. er gåture, ridning, rengøring, musik, madlavning, fodpleje, cykelture, massage/afspænding og snoezelrum. Vi prioriterer hver dag at tage ud i naturen, hvor der er "højt til loftet".
I weekender og ferier tilstræber vi at tilbyde oplevelser i det omfang det er muligt.


Beboerne er hvert år på koloni. Derudover arrangeres ture/aktiviteter af behandlingsmæssig karakter og af varierende varighed. I forbindelse med mindre ferieperioder, kan boafdelingerne skiftevis benytte huset "Søfred" ved Sminge Sø, hvor vi arbejder med samme normering som i dagligdagen. Ved alle former for ophold uden for afdelingen, tages der hensyn til den enkeltes interesser for aktiviteter, ønsker og evne til socialt samvær.

Servicemål
Birkebo ønsker:
• at tage udgangspunkt i den enkelte beboers udvikling og behov.
• at al vores kommunikation er understøttet at et tydeligt verbalt og kropsligt sprog, samt individuelle former for visuelle kommunikationssystemer.
• at støtte beboeren til størst mulig selvstændighed og tryghed i forhold til dagens forløb, deres aktiviteter og samvær i bogruppen.
• at den enkelte beboer og dennes familie er tilfredse med indholdet i dagligdagen, med samarbejdet og de beslutninger der træffes.
• at de ansatte er tilfredse med arbejdets betingelser.

Tilsyn
• vi er underlagt Social Tilsyn Midt.

Resultatkrav
• at den enkelte beboer og dennes nærmeste trives og er tilfreds med indholdet i dagligdagen.
• at den enkelte beboer og dennes nærmeste er tilfredse med samarbejdet og de beslutninger der træffes.
• at der hvert år udarbejdes personlige handleplaner for alle beboer.
• at så vidt muligt undgå magtanvendelser.
• at de ansatte føler glæde og udvikling i deres arbejde.

Skovbjergparken
Hagelskærvej 15  -  7430 Ikast
Tlf. 96 29 90 10  -  skovbjergparken@ikast-brande.dk