Gå til hovedindhold

Aktivitetscentret

Skovbjergparkens Aktivitetscenter er et af Ikast-Brande Kommunes aktivitets- og samværstilbud.

Tilbuddet er for voksne mennesker med autisme spektrum tilstande og gennemgribende udviklings forstyrrelser.

Skovbjergparkens Aktivitetscenter § 104

Aktivitetscentret tilbyder en bred vifte af tilbud om samvær, aktiviteter, læring og beskæftigelse tilpasset den enkelte borgers behov og ressourcer. Indhold og niveau af aktivitet og beskæftigelse tilrettelægges individuelt, for at støtte den enkelte borgers velbefindende, færdigheder og selvstændighed. På aktivitetscentret arbejder vi ud fra en anerkendende og systemisk tankegang med fundament i KRAP, OCN og neuropædagogik. Vi bruger CURA til at dokumentere pædagogisk praksis og dermed sikre borgernes læring og trivsel.

Målsætning:

Målet med aktivitets- og samværstilbudet er, at tilgodese borgernes individuelle behov for beskæftigelse, læring og samvær.

Beskæftigelse:

 • At borgerne tilbydes beskæftigelse, hvoraf nogle har samfundsnyttig værdi.
 • At borgerne har mulighed for at være tilknyttet beskæftigelses projekter, hvor de løser små opgaver for kommunen.
 • At borgerne deltager i aktiviteter i forskellige værksteder, der er produktorienteret.

Læring:

 • At borgerne tilbydes at indgå i strukturerede læringsprocesser for at opretholde og udvide den enkeltes læring.
 • At borgernes progression indenfor enkelte færdigheder tydeliggøres via dokumentation.

Samvær:

 • At borgerne motiveres til at deltage i og udvikle sociale færdigheder.
 • At borgerne støttes i at udvikle og vedligeholde fysiske og mentale færdigheder.
 • At borgerne tilbydes fysisk aktivitet på aktivitetscentret og i nærmiljøet.

Værdigrundlag:

I det pædagogiske arbejde skabes der genkendelighed og forudsigelighed for den enkelte borger, som herigennem får optimale rammer for beskæftigelse, læring og samvær. Der tilbydes meningsfyldte aktiviteter og beskæftigelse, som er med til at skabe livskvalitet og trivsel for den enkelte borger. På aktivitetscentret arbejdes der anerkendende med fundament i KRAP og neuropædagogik med fokus på de erfaringer og ressourcer den enkelte borger har. De nedenstående pædagogiske metoder og værktøjer afspejles i den pædagogiske indsats, som tilrettelægges i den daglige praksis i samspil med borgeren.

Arbejdsmetode:

KRAP:

KRAP er kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende pædagogik, der tager afsæt i den enkelte borgers ressourcer. Pædagogikken er tilpasset den enkelte borger med anerkendende fokus på menneskers ressourcer.

Ressourceblomst:

Vi anvender Ressourceblomst, som er medvirkende til at afdække og synliggøre personlige ressourcer for både fokusperson og professionel Kognitiv sagsformulering.

Vi anvender Kognitiv sagsformulering, som er medvirkende til:

 • At give et nuanceret overblik over det væsentligste hos borgeren.
 • At have fokus på borgerens forudsætninger.
 • At skabe en fælles baggrund og forståelse for at arbejde med den enkelte borger.
 • I mødet med borgerne har vi en anerkendende tilgang, som tager sit udgangspunkt i tydelig handleanvisning og positivt afslag.

Neuropædagogik:

Neuropædagogisk tages der udgangspunkt i den aktuelle viden om hjernens funktion og om konsekvenserne af dysfunktioner. Via specifik viden og forståelse af hjernens opbygning og funktion tilrettelægges og målrettes individuelle pædagogiske tiltag og strategier.

Vi anvender Randers cirklen (forandringscirklen), hvilket er en simpel metode til at hjælpe os gennem en forandringsproces, ved løbende at sætte små og tydelige mål for borgeren. Det er en metode til at:

 • Afgrænse fokusområde (korte og målbare mål)
 • Systematiserer og strukturerer pædagogiske tiltag
 • Gennemfører og evaluerer på de opstillede mål

Endvidere udarbejdes der neuropædagogisk udredning og udviklingsprofil ud fra materiale af Jørgen Lyhne mfl. Udviklingsprofilen giver en realistisk og differentieret vurdering af borgerens udviklingsniveau i forhold til legemspleje, omverdens bevidsthed, social-følelsesmæssig udvikling, leg/kreativitet, sproglig udvikling, kognitiv/intellektuel udvikling, grovmotorik og finmotorik.

Dokumentation:

Vi har fokus på at opretholde og videreudvikle fagligheden via dokumentation og evaluering. Dokumentation er grundlaget for faglig refleksion og udvikling samt en forudsætning for evaluering. Vi anvender følgende arbejdsredskaber til at tilrettelægge og gennemføre dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde:

 • CURA til daglig dokumentation som sikrer borgernes trivsel og udvikling samt retssikkerhed.
 • Neuropædagogiske tiltag
 • KRAP metoder
 • Metode og handleplaner
 • Registreringsskemaer