Gå til hovedindhold

Boafdelingen

Skovbjergparken er et af Ikast-Brande Kommunes botilbud.

  • Læs op

Tilbuddet henvender sig til voksne med autisme eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Antal pladser og normering
Birkebo har 8 døgnpladser. Pladserne er pt. fordelt til 3 kvinder og 5 mænd i alderen 27-53 år. Den ene af de 8 lejligheder er afskærmet fra de øvrige som en selvstændig enhed, hvor der arbejdes 1:1
Birkebo har personaledækning fra 07-23. Der er vågen nattevagt fra 23-07, der dækker alle 4 huse.

Fysiske rammer
Birkebo flyttede i nye boliger 1. september 2004 og består af 8 stk. 2-rums beboerlejligheder med eget toilet/bad 1 personalerum, 1 fælleskøkken, 3 mindre opholdsstuer, 1 fælles badekar, vaskerum.

Derudover råder vi over fællesfaciliteter, så som: gymnastiksal, snoezelrum, minibio, fitness og bålhytte. I fællesskab med andre afdelinger, har vi adgang til stedets busser og biler.

Borger indflydelse
Med udgangspunkt i borgernes individuelle ønsker til aktiviteter, imødekommes dette, i det omfang det er praktisk muligt.
I forhold til borgerne uden verbalt sprog, er deres mulighed for indflydelse mere indirekte, bla. med brug af billeder, konkreter og tolkning af deres specielle udtryk. Personalet tilbyder forskellige aktiviteter, iagttager borgeren og drøfter med samarbejdsparterne og pårørende, hvilke ønsker og meninger borgeren kan have om sin dagligdag.

Kontakt og samarbejde med pårørende
Kontakt med pårørende foregår pr. telefon, sms eller mail efter behov.
Birkebo arrangerer i løbet af året to sociale arrangementer for borgere og deres pårørende.
Afdelingen og de enkelte borgere modtager gerne besøg - og af hensyn til borgerne, gerne efter forudgående aftale.

Digitale støttesystemer
De fleste borgere har Ipad, som anvendes til musik, foto og videoklip fra dagligdagen. Alle borgere har individuelle støttesystemer. På gangen er der infoskærme, hvorpå det fremgår hvilket personale der er på arbejde den pågældende dag.

Personale - Værdier og normer
Personalet har kontinuerligt fokus på et optimalt samarbejde og glæde i samarbejdet, hvor vi møder hinanden med respekt, tolerance og værdighed, hvilket opnås gennem åben og positiv dialog.

Konkret betyder det blandt andet:
• at vi evaluerer og reflekterer over dagligdagens hændelser, samt giver hinanden konstruktiv feed-back.
• at vi støtter kolleger og borgere i svære situationer.
• at vi taler og agerer roligt.
• at vi ligeledes opfordrer borgere til at tale og agere roligt, med respekt for hinanden i fælles faciliteterne.

Dokumentation
Vi har fokus på at opretholde og videreudvikle fagligheden via dokumentation og evaluering. Dokumentation er grundlaget for faglig refleksion og pædagogisk udvikling, samt en forudsætning for evaluering. Vi anvender følgende:
• CURA til daglig dokumentation som sikrer borgerens trivsel og udvikling samt retssikkerhed.
• KRAP metoder
• metode- og handleplaner
• relevante registreringsskemaer

Overordnet målsætning
Birkebo skal, med udgangspunkt i den enkelte, give borgeren en god dag.
Det pædagogiske arbejde tilstræbes at foregå i rolige, strukturerede omgivelser, hvor allerede tillærte færdigheder vedligeholdes, og nye tillæres.
Samværet med borgerne er guidet af pædagogen, som forsøger at møde borgerne på deres niveau og have den enkelte i centrum.
Hver borger har et individuelt fastlagt aktivitetsskema, der tager udgangspunkt i vedkommendes funktionsniveau, dagsform og aktuelle sindstilstand.

Der er faste aktiviteter hver eftermiddag, som bl.a. er gåture, ridning, rengøring, musik, madlavning, fodpleje, cykelture, massage/afspænding og snoezelrum. Vi prioriterer hver dag at tage ud i naturen, hvor der er "højt til loftet".
I weekender og ferier tilstræber vi at tilbyde oplevelser i det omfang det er muligt.

Borgerne er hvert år på koloni. Derudover arrangeres pædagogiske ture/aktiviteter af varierende varighed. I forbindelse med mindre ferieperioder, kan boafdelingerne skiftevis benytte huset "Søfred" ved Sminge Sø. Ved alle former for ophold uden for afdelingen, tages der hensyn til den enkeltes interesser for aktiviteter, ønsker og evne til socialt samvær.

Servicemål
Birkebo ønsker:
• at tage udgangspunkt i den enkelte borgers udvikling og behov.
• at al vores kommunikation er understøttet at et tydeligt verbalt og kropsligt sprog, samt individuelle former for visuelle kommunikationssystemer.
• at støtte borgeren til størst mulig selvstændighed og tryghed i forhold til dagens forløb, deres aktiviteter og samvær i bogruppen.
• at den enkelte borger og dennes familie er tilfredse med indholdet i dagligdagen, med samarbejdet og de beslutninger der træffes.
• at de ansatte er tilfredse med arbejdets betingelser.

Fakta
Egely er en boafdeling, for voksne mennesker med autisme og andre beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser.

Egely består af to bofællesskaber: Ådalen og Brinken. Bofællesskaberne har hver plads til 3 borgere. Bofællesskaberne ligger i samme bygning.

I hvert bofællesskab er der stue, baggang, badeværelse med badekar og depot. I det ene af bofællesskaberne er der et vaskerum. I det andet er der et sundhedsrum og i denne afdeling ligger også personalefaciliteterne, der består af en lejlighed, svarende til beboernes.

Der er personaledækning i tidsrummet 07.00 - 23.00. I weekender 09.00 - 23.00. Der er tilknyttet vågen nattevagt på Skovbjergparken.

Borgerne på Egely
På Egely ser vi borgerne som 6 enkeltpersoner.
Vi arbejder ud fra kognitive principper hvor vi hjælper den enkelte og ser fremadrettede muligheder frem for begrænsninger.

Ligeledes har vi et stort fokus på aldring. Hvordan vi bedst muligt kan forberede den gode alderdom.

Vi fører en ikke-konfronterende pædagogik. Vi tilpasser pædagogikken, så borgerne ikke presses ud i situationer der er uhåndterbare, og vi giver handlemuligheder, tid og rum.

Borgerne har individuelle aftaler og planer der er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau.

Borgerne får den fornødne hjælp og støtte, så de selvstændigt eller i samarbejde med personalet, kan klare den personlige hygiejne og de daglige gøremål.

Vi forsøger at give den enkelte størst mulig medindflydelse, dette sker blandt andet ved afholdelse af ugentlige husmøder og individuelle samtaler.

Borgerne støttes i at kunne begå sig bedst muligt socialt sammen med andre, både på Egely og i det omgivende miljø.

Vi prioriterer det "Fælles Tredje" hvor vi deltager i aktiviteterne sammen med borgerne og lægger vægt på gode og positive oplevelser.

Fakta
Fyrretoppen blev indviet 1. september 2004.

I afdelingen er der 9 lejligheder, hvor af den éne bliver benyttet til kontor. Lejlighederne indeholder stue, soveværelse, te-køkken og badeværelse. Derudover er der 3 fællesstuer, fælleskøkken, vaskerum, badeværelse med badekar og depoter.

Borgere
På afdelingen bor 7 moderat fungerende mænd på 24-52 år samt en kvinde på 29 år.
De går alle på Skovbjergparkens aktivitetscenter i hverdagene.

Vi fører en ikke-konfronterende pædagogik. Vi tilpasser pædagogikken, så borgerne ikke presses ud i situationer, der er uhåndterbare. Der gives handlemuligheder, tid og rum.
Borgerne har individuelle aftaler og planer, der er tilpasset den enkeltes behov og funktionsniveau.
Borgerne får den fornødne hjælp og støtte, så de selvstændigt eller i samarbejde med personalet, kan klare den personlige hygiejne og de daglige gøremål.
Vi forsøger at give den enkelte størst mulig medindflydelse, dette sker blandt andet ved afholdelse af ugentlige husmøder og individuelle samtaler.
Borgerne støttes i at vedligeholde og udvikle deres evner.
Borgerne støttes i at kunne begå sig bedst muligt socialt sammen med andre, både på Fyrretoppen og i det omgivende miljø.
Vi lægger vægt på gode og positive oplevelser.

Fyrretoppens værdigrundlag
Vi har valgt disse fire områder, som beskrivelse af vores værdigrundlag:
• Alle skal respekteres for særinteresser
• Dagens smil
• Ret til udvikling
• Alle skal have noget at glæde sig til

Personale
På Fyrretoppen er der:
• 9 fuldtidsstillinger
• 1 stilling på 25 timer fortrinsvis til dialyse
• Plus et antal tilkaldevikarer.

Alle fuldtidsstillinger er besat af socialpædagoger. Vi er en erfaren, dynamisk og udviklingsorienteret personale gruppe p.t. 3 mænd og 6 kvinder.
Vi lægger vægt på høj faglighed og medindflydelse.

Personaledækning
Morgenvagter fra 7.00 til 9.00.
Borgerne er på Skovbjergparkens aktivitetscenter fra 9.00 til 14.30.
Aftenvagter i hverdagene til kl. 23.00.
Fra 23.00 til 07.00 er der én vågen nattevagt, fælles med de øvrige boafdelinger.
I weekender og ferie er der dækning på afdelingen hele dagen (7.00 - 23.00).

Fakta
På Pilegården er der plads til 7 borgere, som har hver deres lejlighed. Lejlighederne er på 2 værelser og er indrettet efter den enkeltes behov. Alle har deres eget tekøkken og badeværelse.
Derudover er der et stort fælles spisekøkken, 2 mindre fællesstuer, stort badeværelse med kar, diverse depotrum og kontor.

På Pilegården har vi en "Side by side" - cykel, som benyttes af de beboere, der ikke selv kan cykle, men gerne vil ud at cykle.

I weekenderne laves ture ud af huset, i det omfang det er muligt. Nogle gange kombinerer vi en gåtur med et cafebesøg, nogle gange tager vi i skoven med madkurv, nogle gange tager vi til havet, andre gange gør vi noget helt tredje, afhængig af mulighederne den pågældende dag.

Borgere
Afdeling Pilegården er bosted for 7 svagt fungerende mennesker med autisme og forskellige komorbiditeter som for eksempel mental retardering, epilepsi, angst og ADHD. To af borgerne har lidt sprog, resten er sprogløse.
Alle er afhængige af deres individuelt tilpassede kommunikationssystem, der er bygget op omkring piktogrammer, fotogrammer eller konkreter. Og alle har behov for støtte i alle hverdagens gøremål.

Borgerne har behov for en forudsigelig og genkendelig tilrettelagt hverdag, ligesom dagligdagens aktiviteter skal være tilrettelagt i en forudsigelig struktur.

Vi forsøger at skabe en hverdag, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og hvor den enkelte borgers trivsel og livskvalitet er i højsæde.

I hverdagen deltager borgerne i faste fritidsaktiviteter såsom bowling, massage, sang, ridning og gåture. Aktiviteterne er tilrettelagt ud fra, hvad den enkelte formår.

Borgerne er hjemme hos forældrene efter individuelle aftaler. Personalet er i telefonisk kontakt med forældrene ca. hver anden uge.

Personale
På Pilegården anser vi det pædagogiske arbejde som en fortløbende proces, hvor vi via nye pædagogiske tiltag og finjusteringer af eksisterende pædagogiske handleplaner og strategier, kontinuerligt forsøger at skabe den bedst mulige hverdag for den enkelte borger, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle funktionsniveau og velbefindende.

Vi arbejder ud fra begreber som "Low arousal" og "mindsteindgrebsprincippet."

Vi arbejder ud fra KRAP-tankegangen, som vi bestræber os på at gøre til en væsentlig og naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde.

Vi bruger TEACCH eller elementer derfra til at tydeliggøre dagens aktiviteter samt sociale historier, når det kan underbygge pædagogisk vejledning.

Vi vægter værdighed og meningsfuldhed højt, og forsøger at skabe en dagligdag for vores borgere, hvor der er balance mellem at opleve og være i aktivitet og det at være i ro og nyde det.