Gå til hovedindhold

Skovbjergparkens historie

Fra 1963 til nu

  • Læs op

1963-64: Erhvervsskolen i Ikast blev bygget og drevet af staten under Direktoratet for Børne- og ungdomsforsorgen.

1975: De første drenge blev optaget på institutionen. De gik i intern skole og hjalp pedellen.

1976: Bistandsloven trådte i kraft, og driften af Erhvervsskolen blev overdraget til Ringkjøbing Amtskommune. Gennem årene var der ændringer i elevsammensætningen. I perioder husede institutionen også unge mødre med spædbørn.

1978: En afdeling, som tidligere var blevet brugt til udslusning, stod tom. Ringkjøbing Amtsråd besluttede, at denne afdeling skulle bruges som behandlingsafdeling for børn med "en tidlig børnepsykose".

1979: Ombygningen startede i januar, og i marts 1979 flyttede de første børn ind fra Børnepsykiatrisk afdeling i Viborg. Normeringen var på 6 pladser. Personale ansættes i starten af året, og på samme tid flyttes tre drenge på 9-11 år til døgnophold på Erhvervsskolen. Senere fyldes afdelingen op.

1983: Amtsrådet nedsætter en arbejdsgruppe, som skal analysere behovet i amtskommunen og fremkomme med løsninger specielt med henblik på døgnpladser, aflastningspladser for børn, unge og voksne og beskæftigelse for voksne.

1985-87: På Erhvervsskolen oprettes for "personer, der er handicappede efter en tidlig børnepsykose" fire døgnafdelinger med i alt 20 pladser, 3 aflastningspladser og 15 dagcenterpladser i takt med, at det oprindelige klientel flyttes til bygninger i Fasterholt, Herning og Ikast.

2001: Alle planer om nybyggeri sættes i stå, fordi en personkreds omkring Den Midt-Vestjyske Idrætshøjskole i januar måned tilbyder at købe Skovbjergskolen. Midt på året afsætter Økonomiudvalget 5.000.000 kr. til at bygge 24 nye boliger samt penge til drift, men det bestemmes ikke, hvor boligerne skal ligge.

06.12.01 beslutter Skole- og Socialudvalget, at Skovbjergskolen ikke skal sælges.

2002: Ringkøbing Amt nedsætter et byggeudvalg med repræsentanter fra amtets administration og fra Skovbjergskolen. Opgaven er at fremstille en plan for at bygge 24 boliger på Skovbjergskolens grund med mulighed for udvidelse til 36 boliger. Desuden skal der laves en plan for at renovere den gamle bygning til brug for dagbeskæftigelse for et antal brugere stigende fra 20 til ca. 36 personer.

2003: Planen for foreløbig at bygge 24 nye boliger fremstilles og godkendes i foråret. Byggeriet starter efteråret 2003, med forventet indflytning forsommeren 2004.

2004: Byggeriet forsinkes en smule, og beboerne flytter først ind d. 30-8. Der afholdes officiel indvielse d. 17.09. I.f.m. Landsforeningens afvikling af Verdenskongressen i Herning. Fra samme dag hedder "Skovbjergskolen" fremover "Skovbjergparken".

2005: I marts måned indstiller skole-og socialudvalget at der afsættes penge til renovering af dele af den gamle Skovbjergskolen til brug for aktivitetscentret. 28.04 godkender økonomiudvalget indstillingen, men sagen trækker ud, idet projektet også skal godkendes af Indenrigsministeriet, jvf. "byggestop"-udmeldingen" i.f.m. "den nye strukturreform".

2005: Sommeren 2005 frigives pengene til renovering af den gamle Skovbjergskolen.

2007: 1. januar får Skovbjergparken Ikast-Brande kommune som ny driftsherre, i forbindelse med kommunalreformen. Renoveringen er færdiggjort, og bygningen kan indvies ved ceremoni d. 22. maj i forbindelse med Skovbjergparkens fødselsdag.

2010: Den urenoverede del af Skovbjergparken, samt storkøkken, bliver taget i brug af STU Ikast-Brande.

2011-2012: Der tilbygges i alt 5 boliger til de eksisterende 24, således at der nu er plads til 29 i bodelen.

2019: STU Ikast-Brande bliver organisatorisk en del af Skovbjergparken.